Ta strona używa cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. (click x2)

Strona główna Aktualności
Edukacja i Profilaktyka
Oferta Ośrodka Filie Ośrodka Piszą o nas Rekomendacje Staże i superwizje Z życia Ośrodka Grupy Samopomocowe Ważne linki Nasza budowa Rejestracja wizyt

   

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Dorota Joanna Reguła z siedzibą w 13-200 Działdowo, ul. Rydygiera 6, który reprezentuje Dorota Reguła - kierownik.
 2. Inspektorem Danych Osobowych jest Anna Orłowska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia możliwy jest pod numerem tel. nr. 23 697 29 82 lub adresem iodo@osrodek-dzialdowo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - realizacji procesu leczenia i rozliczenia z NFZ,
  - rejestracji i wzajemnej komunikacji w procesie leczenia, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: NFZ, upoważnione instytucje:
  podmioty, którym administrator Pani/Pana danych osobowych przekazuje dane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa w obszarze ochrony zdrowia,
  - podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych,
  - organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  - podmioty finansujące udzielane Pani/Panu świadczenia zdrowotne w ramach umów zawartych z NZOZ OTUiW Dorota Joanna Reguła,
  - podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana oświadczenia, wniosku lub zgody,
  - inne podmioty upoważnione n podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj w NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. (Nie dotyczy danych niezbędnych do procesu leczenia: Pesel, imię i nazwisko, adres, nr dowodu).
 7. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
 9. administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym bez Pana/Pani zgody.
 10. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Do pobrania: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych